• Telefon: +48 602 455 181
 • Email: darek.bucholski@gmail.com

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: bluesol.pl, zwanego dalej „serwisem”.
2. Serwis jest prowadzony przez: IRSEO sp. z o. o. Dariusz Bucholski, ul.Wilczyńskiego 25E lok 207, 10-686 Olsztyn, NIP 739-213-09-06, prowadzonego przez Dariusza Bucholskiego zwanego dalej „Administratorem sklepu”.
3. Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawną lub jednostka organizacyjną nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zainteresowaną korzystaniem z Serwisu dokonując rejestracji w Serwisie lub składając zamówienie staje się jego Klientem i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Serwisu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. Wszystkie ceny podawane na stronach Serwisu są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.

§2 Produkty

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż programów komputerowych („BlueSol”, „BlueCad”) zwanych „Produktami”.

§3 Składanie zamówień

1. Warunkiem dokonania zakupu Produktu jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
2. Klient jest zobowiązany wypełnić formularz zamówienia w sposób kompletny i poprawny, podając dane zgodne ze stanem faktycznym.
3. Zamówienia można składać całodobowo.
4. W ciągu 24 godzin Sklep informuje Klienta o otrzymaniu zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta stosowne potwierdzenie.
5. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
6. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

§4 Płatności i realizacja zamówień

1. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
1.1. karta płatnicza/przelew internetowy – zapłata realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 w czasie rzeczywistym; zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wpływu wartości zamówienia na konto Sklepu w systemie Przelewy24.
1.2. przelew bankowy – zapłata następuje poprzez złożenie przez Klienta przelewu wartości zamówienia na konto bankowe Sklepu podane po złożeniu zamówienia.
1.3. PayPal – zapłata realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności PayPal w czasie rzeczywistym;  zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wpływu wartości zamówienia na konto Sklepu w systemie PayPal.
2. W przypadku braku zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane.
3. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności.
4. W przypadku Produktów do pobrania informacja o możliwości pobrania zamówionych Produktów jest wysyłana do Klienta na adres e-mail podany przy złożeniu zamówienia.
5. Faktura VAT jest wystawiana w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Sklepu płatności z tytułu zamówienia. Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5 Reklamacje

1. Klient, nabywający Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Firmę o stwierdzonej niezgodności. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane poprzez formularz kontaktowy na stronie http://bluesol.pl/kontakt lub poprzez email: darek.bucholski@gmail.com.

2. Firma w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania poprzez adres email.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, przedmiot zamówienia, przyczynę reklamacji oraz dane kontaktowe Klienta oraz potwierdzenie zakupu reklamowanego Produktu, Usługi (np. faktura VAT, potwierdzenie przelewu).

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Firma naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt czy Usługę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Firmie za nabycie danego produktu.

§6 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów na stronie w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu, bądź usługi zakupionych na stronie bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, za wyjątkiem (stosownie do art. 38 ust. 1 oraz 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

a) w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych (zakup oprogramowania), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować Firmę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Wykonując swoje prawo konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego tutaj.

5. Skutki odstąpienia od umowy:

a) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócone zostaną wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

b) Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku w związku z tym zwrotem Konsument nie ponosi kosztów.

c) W przypadku jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania usługi, przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, będąc uprzednio poinformowany o konsekwencjach odstąpienia od umowy po rozpoczęciu wykonywania usługi przez Firmę, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

§7 Wymogi techniczne

1. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta wymaga:
a. dostępu do sieci Internet,
b. korzystania z przeglądarki stron www (zalecane przeglądarki: Microsoft Internet Explorer od ver. 8.0, Mozilla Firefox od ver. 6.0, Opera od ver. 12.0, Google Chrome od ver. 20.0 oraz Safari od ver. 5.1),
c. posiadania aktywnego i sprawnego konta e-mail w celu odbierania wiadomości poczty elektronicznej.
2. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie a. jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
3. Dla prawidłowego działania Sklepu konieczne jest ponadto, aby systemy teleinformatyczne Klienta miały włączoną obsługę plików cookies oraz włączoną obsługę języka skryptowego JavaScript.
4. Podczas odwiedzin przez Klienta strony internetowej Sklepu, system informatyczny Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, datę i godzinę przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość usług świadczonych przez Sklep dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest strona Sklepu. Klient może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy. Nie zezwalając na rejestrację plików cookie, Sklep nie będzie mógł jednak zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.

§8 Prawa autorskie

1. Wszystkie zdjęcia ich opisy oraz inne materiały wizualne lub tekstowe, zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są własnością Administratora sklepu.
2. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie materiałów określonych w ust. 1 powyżej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Administratora sklepu.

§9 Polityka prywatności i dane osobowe

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane przez Kupującego, przetwarzane przez Sklep, są chronione i przetwarzane w celu i zakresie określonym w  Ustawie z dnia 29.08.1997 “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz.883), a od 25 maja 2018 roku również zgodnie z RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem RODO informujemy o przysługujących Konsumentowi w tym zakresie prawach:
1. Do złożenia skargi do organów nadzorczych – w Polsce jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), a od 25 maja 2018 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych.
2. Do wyrażenia świadomej zgody na gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach realizacji i obsługi Twojego Zamówienia. Zgoda musi zostać potwierdzona w formie jednoznacznej czynności potwierdzającej, np. przez zakreślenie pustego okienka w formularzu Zamówienia na stronie internetowej.  Zgoda nie może mieć charakteru uniwersalnego, a więc nie można wykorzystać jednej zgody udzielonej przez osobę fizyczną na określonym etapie relacji biznesowych
jako zgody na przetwarzanie danych osobowych w inny sposób lub w innym celu. Dla różnych operacji przetwarzania danych wymagane są osobne zgody.
3. Do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
4. Do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) przez firmę, a także wszelkie strony trzecie, które uzyskały do nich dostęp.
5. Do uzyskania informacji o zastosowaniu do danych osobowych automatycznych systemów przetwarzania (w tym do profilowania).
6. Do sprzeciwu wobec określonych rodzajów przetwarzania, np. do celów marketingu bezpośredniego lub do podejmowania decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
7. Do uzyskania informacji o tym, jak długo dane będą przechowywane.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Niezbędny okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku
prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie
przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administracji Sklepu
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom  ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w Sklepie.

 1. Administrator danych osobowych Sklepu

Administratorem danych osobowych Sklepu  [ dalej Sklep ], czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

IRSEO sp. z o. o. Dariusz Bucholski, ul.Wilczyńskiego 25E lok 207, 10-686 Olsztyn, NIP 739-213-09-06. Dostępny przez adres email darek.bucholski@gmail.com, numer telefonu (+48) 602 455 181

2. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył w Sklepie politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

Dostęp do Twoich danych osobowych, ma tylko obsługa  Sklepu, która została przeszkolona zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisała  stosowne zobowiązania do ich ochrony.

System IT Sklepu spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

Sklep dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

3. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

a. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Sklepie , dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu, ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany w Sklepie klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać swoje dane.

W trakcie rejestracji prosimy o:

 1. imię i nazwisko – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do logowania do Sklepu i komunikacji związanej z korzystaniem ze Sklepem
 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez  przewoźników), oraz  do ewentualnej komunikacji związanej z realizacją zamówienia

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez Sklep i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

b. Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 1. imię i nazwisko  – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji,  lub przy składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko  osoby odbierającej – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 2. adres dostawy (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. numer telefonu odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Sklep,  oraz  następujące podmioty –  w podanym poniżej zakresie:

imię i nazwisko, adres, telefon – wskazane jako adres dostawy – przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety / listu przewozowego / będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.

4. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na Sklep

 • Serwer Sklepu

System informatyczny, z którego korzysta Sklep  automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem,  z którego korzystasz łącząc się z Sklepem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czyli adres wejścia na Sklep i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Sklepu  w celu zapewnienia  jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi podanymi przez Ciebie – o których mowa w 3 części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 • Sklep (cookies)

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, globalnych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych – co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Sklep  wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Sklepowi  rozpoznania Ciebie i dostosowania Sklepu do Twoich potrzeb.

Sklep  wykorzystuje „cookies”  do:

 1. zapamiętania zalogowania – „cookies sesyjne” (sesja trwa typowo 30 minut)
 2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka – „cookies stałe” (sesja trwa 30 dni)
 3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania Sklepu – „cookies stałe”  (sesja trwa 30 dni)
 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Sklepu

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym (Twoim komputerze). Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz  zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową.  Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików „cookies” pochodzących ze Sklepu nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklepie  chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Informację o tym jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 • Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Sklep  źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi podanymi przez Ciebie – o których mowa w 3 części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików „cookies” możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklepie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 • Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez Sklep  oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Ciebie – o których mowa w 3 części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies,  możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Sklepu.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklepie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

5. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Sklepu

Sklep  bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w Sklepie  linków do innych stron internetowych. Sklep nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

6. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Sklep  dane takie udostępni.  Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

7. Kontakt

Sklep  kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila,  a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, oraz w przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu: (+48) 602 455 181 oraz adresem email darek.bucholski@gmail.com.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
IRSEO sp. z o. o. Dariusz Bucholski, ul.Wilczyńskiego 25E lok 207, 10-686 Olsztyn, NIP 739-213-09-06,

§10 Postanowienia końcowe

1. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach oraz dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu na co najmniej 7 dni przed tą datą.
3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu. Klient dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta Klienta.
4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
5. Administrator Sklepu zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Sklepu – w związku z konserwacją, przebudową lub modernizacją sklepu. Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie internetowej Sklepu z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Sklep podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Klientów.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 r.