• Telefon: +48 602 455 181
  • Email: darek.bucholski@gmail.com

§ 1
Zasady ogólne

1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa w szkoleniach i kursach organizowanych przez Solar Quality System
2. Przez Uczestnika należy rozumieć każdą osobę fizyczną która zgłasza chęć i bierze udział w szkoleniu lub reprezentanta firmy.
3. Organizatorem szkolenia jest firma Solar Quality System ul. Wilczyńskiegio 25E lok 207 10-686 Olsztyn NIP 739-213-09-06 Regon 510929630, która jest oficjalnym dystrybutorem oprogramowania BlueSol w Polsce i która posiada pełne prawo do reprezentowania w/w firmy.

§ 2
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie przez Uczestnika podstawowych danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz uiszczenie opłaty za szkolenie

§ 3
Potwierdzenie uczestnictwa

Uiszczenie opłaty jest równoznaczne z potwierdzeniem rejestracji. W przypadku braku miejsc organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia daty szkolenia na kolejny termin.

§ 4
Płatność

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie opłaty za szkolenie. Płatność powinna być dokonana w jeden z poniżej wskazanych sposobów:

– przelewem na wskazane na stronie organizatora konto bankowe,

– poprzez wskazane na stronie organizatora konto PayPal,

– poprzez wskazany na stronie organizatora serwis Przelewy24.

2. W przypadku odwołania szkolenia, kwoty wpłacone na konto Organizatora zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w terminie 7 dni roboczych.
3. Faktura zostanie przesłana w formie elektronicznej, chyba że Uczestnik zgłosi mailem chęć otrzymania faktury w wersji papierowej.
4. Przesłanie na rachunek bankowy organizatora albo poprzez PayPal czy serwis Przelewy24 wymaganej opłaty za szkolenie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

§ 5
Rezygnacja

1. Złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu może nastąpić nie później niż 10 dni roboczych przed terminem szkolenia, wówczas rezygnacja nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych(decyduje data wpływu maila).
2. W przypadku złożenia rezygnacji później niż 10 dni roboczych przed terminem szkolenia aż do dnia poprzedzającego szkolenie, Uczestnik traci połowę uiszczonej ceny szkolenia.
3. W przypadku braku obecności Uczestnika na szkoleniu Uczestnik ponosi pełną opłatę za szkolenie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności finansowej, w przypadku niezłożenia rezygnacji przez Uczestnika lub braku obecności uczestnika na szkoleniu.
5. W przypadku braku możliwości udziału w szkoleniu z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w szkoleniu innego Uczestnika w przypadku poinformowania o tym fakcie Organizatora z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

§ 6
Noclegi i wyżywienie

1. Uczestnicy organizują noclegi we własnym zakresie.
2. Organizator oferuje wyżywienie w postaci lunchu oraz zapewnia kawę, herbatę i wodę podczas przerw kawowych.

§ 7
Zawartość szkolenia

1. Każdy Uczestnik otrzymuje przygotowane przez wykładowcę materiały szkoleniowe.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez podania przyczyny, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników. Uczestnicy otrzymują wówczas pełny zwrot wpłaconych kwot, zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu szkolenia, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.
4. Szkolenia stanowią zebrany zestaw zagadnień i materiałów dydaktycznych oraz informacyjnych, które są osobistymi opiniami Organizatora bądź wykładowcy, w związku z czym Organizator ani wykładowca nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użycie zaprezentowanych na szkoleniach informacji.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zamówienia.
2. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejszy Regulamin rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla Organizatora.