• Telefon: +48 602 455 181
  • Email: darek.bucholski@gmail.com

Komu zlecić wykonanie pomiarów elektrowni fotowoltaicznej i nie przepłacić

Opublikowany w Ciekawostki, Energia słoneczna i otagowany jako , | Zostaw komentarz

Pomiary elektryczne PV

Zwykle tak bywa, że większość inwestycji – począwszy od banalnego remontu mieszkania, aż po budowę autostrad – generuje zazwyczaj wyższe koszty niż te określone w kosztorysie wstępnym. Z kolei przychody z danej inwestycji często są niższe niż zakładano w biznes planie. Dotyczy to również instalacji PV.

Przy projektowaniu każdej inwestycji fotowoltaicznej przeprowadza się szereg kalkulacji mających określić podstawowe parametry jej pracy. Obliczenia te pozwalają na określenie teoretycznej wydajności instalacji, a co za tym idzie, oszacowanie stopnia jej opłacalności ekonomicznej oraz prognozowany okres zwrotu zainwestowanych środków. Głównym czynnikiem decydującym o wydajności instalacji fotowoltaicznej jest oczywiście poziom nasłonecznienia. Jest to parametr podlegający – szczególnie w warunkach większości państw europejskich – znacznym wahaniom sezonowym, związanym z długością dnia czy warunkami pogodowymi.

Ścisłe określenie rzeczywistego poziomu wydajności instalacji jest zatem niemożliwe. Z tego właśnie powodu moc nominalna paneli fotowoltaicznych – czyli ich teoretyczna zdolność wytwarzania energii — podawana jest jako tzw. Watt peak (Wp). Jest to moc wytwarzana przez panel w tzw. Standard Testing Conditions (STS), czyli standaryzowanych warunkach pracy, przyjmowanych jako działanie panelu w temperaturze 25 stopni Celsjusza przy promieniowaniu słonecznym o natężeniu 1000W/m2. Warunki takie są w praktyce często niemożliwe do uzyskania, a co za tym idzie efektywność instalacji będzie odpowiednio mniejsza, co należy uwzględnić w kalkulacjach. Innym czynnikiem wpływającym na rzeczywistą wydajność instalacji jest jej wiek – wraz ze starzeniem się modułów, wytwarzana przez nie moc spada.

Ilość wytwarzanego przez elektrownię fotowoltaiczną prądu nie zależy jednak wyłącznie od poziomu nasłonecznienia czy całkowitej powierzchni paneli. Duże różnice wydajności mogą wystąpić również na etapie konwersji wytwarzanego przez panele prądu stałego w prąd zmienny o parametrach właściwych dla publicznej sieci elektrycznej. Optymalny przebieg tego procesu zależy od prawidłowego działania instalacji elektrycznej, a w szczególności od prawidłowej pracy falowników i właściwego podłączenia modułów.

Z uwagi na wymienione wyżej kwestie, konieczne jest dokonywanie regularnych pomiarów elektrowni fotowoltaicznej mających zweryfikować, czy instalacja pracuje z zakładaną wydajnością oraz wydajnością odpowiednią do panujących warunków atmosferycznych, a także czy poszczególne, składające się na nią urządzenia, pracują poprawnie. W przypadku dużych elektrowni awarie pojedynczych modułów czy łańcuchów modułów mogą być trudne do wykrycia, dlatego też nie wystarczy monitoring całej instalacji, konieczne jest również dokonywanie pomiarów szczegółowych, dokonywanych w ramach okresowych kontroli.

Pomiary elektrowni fotowoltaicznej dokonywane w ramach standardowych usług obejmują przede wszystkim pomiar aktualnego poziomu nasłonecznienia i sprawdzenie, czy parametry pracy pozostają w odpowiednim stosunku do stwierdzonego poziomu promieniowania. Sprawdzana jest również ciągłość przewodów, ich uziemienie oraz prawidłowe działanie urządzeń zabezpieczających przed porażeniem.

Dokonanie pomiaru elektrowni fotowoltaicznej należy zlecić profesjonalnej firmie dysponującej pełnym zestawem urządzeń pomiarowych oraz odpowiednim oprogramowaniem. Tylko wtedy będziemy mieli gwarancję, że instalacja pracuje na optymalnym poziomie i nie stwarza zagrożenia dla pracujących na jej terenie osób.

Usługi tego typu wykonywane są zazwyczaj przez firmy zajmujące się budową i obsługą elektrowni fotowoltaicznych. Dokonywanie okresowych pomiarów kontrolnych często wliczone jest w początkowy koszt budowy instalacji. W takim wypadku musimy jednak liczyć się z faktem, że początkowe nakłady będą wyższe. Jeżeli natomiast nasza instalacja nie jest objęta taką usługą, to najlepszą strategią będzie porównanie cen proponowanych przez kilka różnych firm. W ten sposób będziemy mogli wyrobić sobie pogląd na to, z jakimi kosztami powinniśmy się liczyć, kiedy zechcemy zlecić specjalistom pomiary elektrowni fotowoltaicznej danej wielkości.

Na pewno należy zwrócić uwagę zarówno na to, czy ceny oferowane przez daną firmę pozostają w odpowiedniej relacji do cen oferowanych przez konkurencję. Wątpliwości powinny budzić zarówno ceny dużo niższe, jak i dużo wyższe od oferowanych przez inne firmy. Nie warto przepłacać, ale nie warto również oszczędzać gdyż – jak już wielokrotnie wspomniano – tylko prawidłowe i regularne przeprowadzanie procedur kontrolnych gwarantuje, że elektrownia będzie pracować z zakładanymi parametrami wyjściowymi, a – co za tym idzie – stopa zwrotu z takiej inwestycji będzie taka, jak zakładano na etapie projektowania.

Jak skutecznie zapobiec awariom instalacji fotowoltaicznej

Opublikowany w Ciekawostki i otagowany jako , | Zostaw komentarz

Awarie instalacji fotowoltaicznych

Instalacje fotowoltaiczne są urządzeniami pracującymi pasywnie. Prąd generowany jest bez zaangażowania jakichkolwiek części mechanicznych ani tym bardziej bez konieczności stosowania jakiegokolwiek paliwa, co oznacza że w instalacji nie powstają żadne substancje będące produktami ubocznymi jego reakcji chemicznych. Instalacje fotowoltaiczne nie wymagają zatem całodobowej obsługi, a ich prawidłowe zaprojektowanie i montaż zapewni zazwyczaj długą i bezproblemową pracę.

Oczywiście nie oznacza to, że instalacje fotowoltaiczne nie ulegają awariom. Tak jak w przypadku każdego urządzenia, nieprawidłowa eksploatacja lub montaż oraz rozmaite czynniki losowe mogą spowodować nieprawidłową pracę. Co gorsza, awarie takie często są praktycznie niemożliwe do wykrycia w drodze pobieżnej obserwacji lub monitorowania jedynie podstawowych parametrów pracy układu. Awaria jednego panelu wchodzącego w skład dużej farmy nie będzie miała praktycznie żadnego widocznego wpływu na wydajność całości. Niemniej jednak wpływ taki będzie istniał, a popsute lub nieprawidłowo działające urządzenie nie będzie na siebie „zarabiało”, pogarszając tym samym efektywność ekonomiczną inwestycji.  Kontynuuj czytanie

W jakim stopniu audyt energetyczny instalacji fotowoltaicznej może pomóc w zaoszczędzeniu energii

Opublikowany w Budowa elektrowni fotowoltaicznej, Ciekawostki, Energia słoneczna i otagowany jako | Zostaw komentarz

Audyt energetyczny

Domowe instalacje fotowoltaiczne cieszą się coraz większą popularnością. Dzięki postępowi technologicznemu, skutkującemu nie tylko coraz wyższą wydajnością modułów PV oraz spadkiem ich cen ale również istniejącym możliwościom uzyskania od państwa lub gminy wsparcia finansowego na przeprowadzenie takiej inwestycji, fotowoltaika staje się coraz bardziej opłacalnym przedsięwzięciem. Opłacalnym nie tylko dla właściciela instalacji, ale i społeczeństwa, bo dzięki „zielonej energii” mniej ucierpi środowisko naturalne, w którym żyjemy.

Prąd wytworzony przez instalację fotowoltaiczną jest w stanie w znacznym stopniu pokryć zapotrzebowanie energetyczne budynku, zmniejszając tym samym rachunki za prąd. Nie jest to jednak opcja pozbawiona pułapek. Decydując się na taką inwestycję musimy mieć gwarancję, że będzie ona opłacalna. Sama instalacja paneli to duży wydatek, o którego zasadności decyduje okres po jakim zaoszczędzone dzięki zastosowaniu fotowoltaiki pieniądze zrównoważą początkowe nakłady.

Okres zwrotu z inwestycji

Okres zwrotu takiej inwestycji może wahać się od kilku do nawet kilkunastu lat, co oznacza że przed jej podjęciem konieczne jest dokładne określenie jej potencjalnej efektywności, przekładającej się bezpośrednio na jej ekonomiczną opłacalność.

Głównym czynnikiem decydującym o średniej ilości energii możliwej do pozyskania z instalacji fotowoltaicznej jest oczywiście stopień nasłonecznienia danej lokalizacji oraz całkowita powierzchnia zainstalowanych modułów PV, uzależniona od fizycznej powierzchni dachu lub działki. Są to zatem czynniki, nad którymi inwestor ma ograniczoną kontrolę. Jednak mimo tego, opłacalność inwestycji w fotowoltaikę może wahać się drastycznie w zależności od tego, jak efektywnie będzie wykorzystywana pozyskana z niej energia. Racjonalizacja zużycia energii jest możliwa dzięki przeprowadzaniu tzw. audytów energetycznych.

Obowiązuje tu prosta zasada: im mniej energii zużywa dom, tym większa część tego zużycia może zostać pokryta przez instalację fotowoltaiczną, co bezpośrednio przekłada się na jej opłacalność i pozwala znacznie skrócić okres zwrotu z inwestycji. Audyty energetyczne pozwalają określić całkowite zużycie energii oraz przeanalizować sposób, w jaki jest wykorzystywana.

Prosty audyt energetyczny

Prosty audyt energetyczny możemy przeprowadzić samodzielnie, korzystając z urządzeń mierzących zużycie prądu przez poszczególne odbiorniki, co pozwala zidentyfikować urządzenia mające największy wpływ na wysokość rachunku za prąd. Przeprowadzenie takiej procedury nierzadko pozwala na poczynienie sporych oszczędności, nie może ona jednak zastąpić kompleksowego audytu energetycznego przeprowadzonego przez wyspecjalizowaną i uprawnioną do tego firmę.

Profesjonalny audyt energetyczny

W ramach profesjonalnego audytu energetycznego przeprowadzana jest kompleksowa ocena sposobów wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej w budynku. Ocenie poddawana jest sprawność instalacji elektrycznej i grzewczej. Szczególnie w tym drugim przypadku audyt jest niezbędnym pierwszym krokiem przed podjęciem decyzji o zastosowaniu alternatywnych źródeł energii, gdyż w domach jednorodzinnych to właśnie ogrzewanie budynku oraz wody generuje często największe koszty, z których spora część możliwa jest do uniknięcia. Niezależnie od rodzaju instalacji grzewczej, wyeliminowanie strat ciepła – na przykład poprzez docieplenie ścian i dachów czy wymianę okien – minimalizuje koszty ogrzewania, zwiększając jednocześnie zasadność zastosowania alternatywnych metod ogrzewania, takich jak kolektory słoneczne.

W ramach audytu energetycznego przeprowadzanego pod kątem instalacji fotowoltaiki dokonuje się również oceny wspomnianych już warunków jej wykorzystania – stopnia nasłonecznienia i zacienienia oraz powierzchni dostępnej dla montażu instalacji. Dzięki temu inwestor otrzymuje wstępną ocenę zasadności planowanej inwestycji. W ramach audytu przeprowadzana jest również symulacja efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, określająca przewidywane oszczędności oraz okres zwrotu. Należy również pamiętać, że przeprowadzenie audytu energetycznego pokazującego ekonomiczną zasadność inwestycji w alternatywne źródła energii jest często niezbędnym wymogiem przy ubieganiu się o dofinansowanie na tego typu cel. Audyty energetyczne wymagane są również przy ubieganiu się o dotacje na cele termomodernizacyjne.

Niezależnie jednak od tego, czy inwestor poniesie samodzielnie poniesie koszt inwestycji w odnawialne źródła energii czy też będzie ona współfinansowana ze środków publicznych, przeprowadzenie audytu pozwala znaleźć odpowiedź na kluczowe pytania związane z jej opłacalnością i roczną stopą zwrotu. Są to oczywiście dane szacunkowe, gdyż należy pamiętać, że rzeczywista sprawność instalacji fotowoltaicznej może znacząco odbiegać od prognozowanej, szczególnie w przypadku jej nieprawidłowej eksploatacji i konserwacji. Niemniej jednak już samo przeprowadzenie audytu pozwala w dużej mierze zidentyfikować i wyeliminować straty energii, co samo w sobie przełoży się na wymierne oszczędności.

Pomiary w fotowoltaice: zakres i przydatność

Opublikowany w Ciekawostki, Energia słoneczna i otagowany jako , | Zostaw komentarz

Pomiary w fotowoltaice

Kiedy człowieka dopadnie przykładowo wirus grypy, to objawy chorobowe w postaci dreszczy, bólów mięśni, głowy, czy ogólnego złego samopoczucia zwykle skłaniają go do sięgnięcia po termometr i zmierzenia sobie temperatury. Im bardziej temperatura na skali termometru przekroczy standard, czyli 36.6 o C, tym większe jest prawdopodobieństwo choroby i konieczność udania się do lekarza, aby zdiagnozował przyczynę gorączki i zaordynował leczenie.

Pomiary w fotowoltaice mają podobny cel: określenie na podstawie pewnych wielkości czy coś złego nie dzieje się w obrębie instalacji PV po to, aby wykryć i usunąć przyczynę jej nieprawidłowej pracy. Objawia się ona zwykle spadkiem wydajności produkcji prądu przy określonym stopniu nasłonecznienia, w stosunku do zakładanych na początku wielkości.

Zważywszy, że powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami instalacji PV są na tyle skomplikowane, że laik i tak ich nie zrozumie, dokonywanie pomiarów w fotowoltaice, a przede wszystkim interpretację uzyskanych za ich pomocą danych, należy powierzać fachowcom. Tym bardziej, że nie wystarczy tu zwykły termometr. Kontynuuj czytanie

Dlaczego musisz poddawać instalację fotowoltaiczną PV pomiarom kontrolnym

Opublikowany w Ciekawostki, Energia słoneczna i otagowany jako | Zostaw komentarz

Diagnostyka Instalacji Fotowoltaicznych

Zalety instalacji fotowoltaicznej są niewątpliwe. Pozwalają chociaż częściowo uniezależnić się od dużych elektrowni, a w efekcie nie tylko obniżyć rachunki za prąd, ale i chronić środowisko naturalne, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych czynników do atmosfery. Nie należy jednak zapominać, że pomimo korzystnych dotacji i kredytów, inwestowanie w energetykę słoneczną nie jest tanie.

Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja na lata, która często zwraca się dopiero po dłuższym czasie. Okres ten jest bezpośrednio związany z wydajnością instalacji w trakcie jej eksplatacji: im więcej prądu będzie ona w stanie wygenerować w przeliczeniu na jednostkę powierzchni, tym szybciej przychody ze sprzedaży prądu lub poczynione dzięki zastosowaniu PV oszczędności zrównoważą zainwestowaną kwotę.

Przeprowadzenie analizy opłacalności inwestycji pozwala określić ile wyniesie ten okres, przy założeniu że instalacja będzie pracować z zakładaną wydajnością. Obliczenie teoretycznej wydajności na zakładanym poziomie nie daje jednak żadnej gwarancji, że uda się ją uzyskać w praktyce. W żaden sposób nie gwarantuje również, że w danym momencie instalacja pracuje z maksymalną wydajnością możliwą do uzyskania przy danych warunkach. Dlatego właśnie niezbędne są regularne pomiary instalacji PV, pozwalające na bieżąco monitorować parametry jej pracy, gwarantując tym samym że ilość wytwarzanej przez nią energii pozostanie na zakładanym poziomie. Kontynuuj czytanie